logo

คำอธิบาย
  • โปรดอ่านให้ละเอียดก่อนกรอกข้อความ / Please read application form carefully before you begin to fill out
  • ตอบคำถามทุกข้อให้ละเอียด ครบถ้วนถูกต้อง / All requested information must be finished and filled in with your own hand writing
  • หากสามารถกรอกภาษาอังกฤษได้ กรุณากรอกค่ะ / Application who are able to write English should complete the application in English

ใบสมัครงาน / Application Form

หมายเลขบัตรประชาชน / IDCard No.

Upload File รูปภาพผู้สมัคร


** กรณีต้องการลบ คลิกที่ แล้วกดปุ่ม ลบ **
ทันที   7 วัน   15 วัน   30 วัน   โปรดระบุ   วัน
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ-นามสกุล / Name,Surname (ภาษาไทย / Thai)
ชื่อ-นามสกุล / Name,Surname (ภาษาอังกฤษ / English)

(กรุณากรอกปีเกิดเป็น คริสต์ศักราช)
กก.(kg.)
ซม.(Cms.)


ที่อยู่ / Address
ข้อมูลสถานะภาพการสมรส / Marital Status
ปี
ประวัติการศึกษา / Education History (ระบุการศึกษาสูงสุดแล้วย้อนหลังไปตามลำดับ)


ประวัติการฝึกอบรม / Training History


วัน/Day
ประสบการณ์การทำงาน / Work Experience (ระบุผู้ว่าจ้างปัจจุบันแล้วย้อนหลังไปตามลำดับ อย่างน้อย 1 บริษัท) ไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน

1. รายละเอียดงาน / Job Detail
บาท/Baht
2. รายละเอียดงาน / Job Detail
บาท/Baht
3. รายละเอียดงาน / Job Detail
บาท/Baht
ความรู้ด้านภาษาต่าง ๆ / Language


ความสามารถพิเศษทางคอมพิวเตอร์ และ อื่นๆ / Computer Skill and Other
ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว / Family Information
รายละเอียดเกี่ยวกับบุตร (ถ้ามี) เรียงตามลำดับอายุมากก่อน / Detail of Children (If Have) Eldest to Youngest


รายชื่อพี่น้องเรียงลำดับตามอายุ / Brother or Sister Name,Elderest to Youngest


กรณีเร่งด่วน บุคคลที่สามารถติดต่อได้ / In case of emergency, please contact.


ท่านมี ญาติพี่น้อง หรือ เพื่อน ทำงานอยู่ในบริษัทฯนี้หรือไม่ / Relatives or friends working in this company.


รายละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย / Information about health.
ระบุ/Specify...

ระบุ/Specify...

ข้อมูลอื่นๆ / Other information
ท่านสามารถขับขี่/Driving Ability
ใบอนุญาตขับขี่/Driver License
หมายเลขทะเบียน/Vehicle registration
ใบอนุญาตขับขี่/Driver License
หมายเลขทะเบียน/Vehicle registration

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ข้าพเจ้ากรอกในใบสมัครนี้ เป็นความจริงและสมบูรณ์ทุกประการ การบิดเบือนความจริง การแจ้งเท็จ หรือการปิดบังข้อเท็จจริง จะเป็นสาเหตุอันเพียงพอที่จะปลดข้าพเจ้าออกจากงานได้ และถือเป็นหลักฐาน ในการเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น
  ข้าพเจ้ายินดีให้สิทธิบริษัทในการสอบถามรายละเอียดต่างๆ และติดต่อกับอดีตนายจ้าง หรือ ผู้ที่ข้าพเจ้าอ้างอิงไว้ในใบสมัครนี้ หรือนายจ้างปัจจุบันเมื่อข้าพเจ้าได้รับการยืนยันการจ้างงานจากบริษัทแล้ว

  The undersigned certify that all information given by me in this application is true and complete to the best of my knowledge.If employed ,I understand that willful misrepressentation,false statements or omission of facts will be adequate ground for dismissal and this document can be an evidence for terminated without compensation.
  I also authorize the company to verify all the statements and to contact my ex-employer or any references given herein or my present employer after the employment has been confirmed.
ส่วนที่ 1 : การรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัว
ส่วนที่ 2 : บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) บริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด บริษัท โกลด์ สตาร์ กรุ๊ป จำกัด บริษัทในกลุ่ม และบริษัทในกลุ่ม BTS (“บริษัทฯ”)